Privacyverklaring

Sportfokkersvereniging Dodewero

Deze privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de AVG-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) welke is ingegaan op 25-05-2018. Elk lid van Sportfokkersvereniging Dodewero dient hiervan op de hoogte te zijn. Het bestuur zorgt er actief voor dat dit gebeurt.

Art. 1   Wie is Sportfokkersvereniging Dodewero?

Sportfokkersvereniging Dodewero is een vereniging van liefhebbers en fokkers van kleindieren. Door het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis en het fokken wordt er bijgedragen aan de instandhouding van raszuivere dieren die onder deze groep vallen.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de liefhebbers. Het bestuur ziet erop toe dat dit wordt nageleefd. Contactgegevens van het bestuur zijn te vinden op de website: www.dodewero.nl Om het doel te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens worden geregistreerd.

Art. 2   Welke persoonsgegevens worden geregistreerd?

De hieronder vernoemde persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is van toepassing op huidige leden en op personen die zich aanmelden als nieuw lid.

 • Naam, tussenvoegsel, voornaam en voorletter(s)
 • Geboortedatum (vnl. van jeugdleden)
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoon- en/of mobielnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Welke ras(sen) en kleurslag(en) er in bezit zijn

Leden worden geacht wijzigingen tijdig door te geven om foutief geregistreerde informatie te voorkomen.

Art. 3   Wat is het doel van het registreren van uw gegevens?

Het bestuur kan doormiddel van uw geregistreerde gegevens contact met u opnemen over verenigingsactiviteiten. Het vraagprogramma van de tentoonstelling en informatie over de jongdierendag kan met u gedeeld worden. Tevens krijgt u berichten over de vergaderingen. Dit zal geschieden voornamelijk per e-mail maar, indien nodig, na aangeven kan dit ook per post.

Art. 4   Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Financiële zaken

Uw IBAN-nummer, uw voorletters en uw achternaam worden gebruikt om bij het innen van de contributie te registreren of de contributie is voldaan.

Vastleggen contactmomenten.

Wanneer u aanwezig bent bij een verenigingsactiviteit en in ieder geval op onze algemene jaar- en ledenvergaderingen worden uw voor- en achternaam geregistreerd. Indien er officiële notulen worden opgesteld wordt uw naam daarin opgenomen. Deze notulen kunnen worden gedeeld met de leden. Het vastleggen van de contactmomenten heeft ten doel de activiteiten van de vereniging vast te leggen.

Vastleggen en bewaren van gesprekken, beeldmateriaal en externe bronnen.

Indien er tijdens een verenigingsactiviteit of evenement analoge of digitale registraties worden gemaakt, kunnen deze worden gebruikt in publicaties van Sportfokkersvereniging Dodewero. Er worden geen maatregelen genomen om te voorkomen dat personen herkenbaar in beeld komen. Wanneer door externen om vastgelegd materiaal wordt gevraagd, zal altijd worden getracht de geregistreerde leden te benaderen voor toestemming.

Art. 5   De rechtsgrond om persoonsgegevens te gebruiken

 • Het aangaan en/of uitvoeren van uw lidmaatschap.
 • Het uitvoeren van contractuele afspraken zoals het leveren van goederen.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan overheidsinstantie wanneer dat wordt verplicht.
 • Gerechtvaardigd belang van Sportfokkersvereniging Dodewero. Dit geldt o.a. voor persoonlijke benadering omtrent goederen en activiteiten en controles van de eisen zoals gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Art. 6   Beveiliging van uw gegevens

Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons opgeslagen op beveiligde locaties. Er zijn maatregelen genomen om u veilig gebruik te kunnen laten maken van de website.

Geheimhouding

Alle bestuursleden en tatoeëerder hebben de plicht de gegevens waarover zij beschikken geheim te houden. Een uitzondering geldt voor de leden die hebben aangegeven dat zijn/haar gegevens mogen worden gedeeld. Bestuursleden staan vrij gegevens van deze groep op te vragen bij de ledenadministratie indien daar om wordt gevraagd. Gegevens die kunnen worden vrijgegeven zijn: naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer of mobielnummer, KLN- of NBS-nummer.

Art. 7  Toestemming

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. U kunt toestemming met inachtneming van de wettelijke eisen altijd weer intrekken.

Art.8    Delen van uw gegevens met een derde partij

Uw gegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Mochten op grond hiervan uw gegevens aan derden worden gedeeld, dan wordt nadrukkelijk gevraagd uw gegevens na gebruik weer te vernietigen.

Art. 9   Uw rechten

In de AVG-wet zijn rechten voor u als lid opgenomen. U hebt recht op het volgende.

Recht tot inzage en verbetering.

U hebt recht tot inzage van uw gegevens zodat u kunt controleren welke gegevens van u zijn vastgesteld. U dient hierbij aan te kunnen tonen dat u uw eigen gegevens aanvraagt. Hierbij is het aan Sportfokkersvereniging Dodewero te beoordelen of u uzelf vertegenwoordigt. Indien u uw gegevens wilt inzien of wijzigen, bijvoorbeeld bij een verhuizing, wijziging van e-mailadres, adres of wijziging van telefoon- of mobielnummer kunt u zich wenden tot de ledenadministratie. U ontvangt een reactie binnen een redelijk termijn.

Recht tot verwijdering van gegevens

In een van de volgende situaties hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij van u in het bezit hebben te laten vernietigen.

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn geregistreerd.
 • De toestemming voor het registreren van uw gegevens is ingetrokken.
 • Er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de registratie.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig geregistreerd.
 • Op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.

Recht tot beperking van de verwerking

U kunt Sportfokkersvereniging Dodewero verzoeken tot beperking van de verwerking van uw gegevens. Na uw verzoek mogen de gegevens niet meer worden verwerkt indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onrechtmatig worden verwerkt.

Recht tot overdracht van gegevens

U hebt het recht een kopie te krijgen van de geregistreerde persoonsgegevens.

Recht tot afmelding van persoonlijke aanbiedingen

U hebt het recht zich af te melden voor de informatie, of een deel hiervan, die u krijgt toegestuurd van de vereniging. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Art. 10 Bewaartermijn

Op basis van de AVG-wet dienen gegevens niet langer te worden bewaard dan noodzakelijk. Wanneer u zich afmeldt als lid wordt u geregistreerd als oud lid, na het aflopen van de lidmaatschapsperiode worden uw gegevens van de ledenlijst gehaald. Uw gegevens worden verplaatst naar de lijst met oud-leden. Met als doel dat u uitgenodigd kunt worden voor een speciale gelegenheid.

Art. 11 E-mail en sociale media

Indien u een e-mailadres aan Sportfokkersvereniging Dodewero verstrekt, verleent u automatisch toestemming aan het bestuur contact met u op te nemen. In het kader van de AVG kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Het gebruik van sociaal mediakanalen waarop Sportfokkersvereniging Dodewero actief is, zoals op facebook is uw eigen verantwoordelijkheid. Het delen, linken van en reageren op geplaatste berichten is voor uw eigen risico. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op socialmediaplatforms. Raadpleeg de privacyverklaring van het platform om na te gaan hoe zij omgaan met uw gegevens.

Art. 12 Aanpassing van de privacyverklaring

De privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen in de wet of rechtspraak. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd en goedgekeurd op: 19 januari 2019.

In geval van wijziging worden de leden hiervan op de hoogte gebracht via de e-mail en/of aanvullende met methoden.

Art. 13 Vragen of klachten

Hebt u vragen na het lezen van de privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met het bestuur. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Hebt u klachten over uw privacy bij Sportfokkersvereniging Dodewero? Dan kunt u contact opnemen met het bestuur. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Indien u van mening bent dat een klacht niet afdoende is behandeld, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.